Statistiques mondiales Ogame
World Top Ogame mmorpg-stat.eu

 
 World top  world - all
 WORLD
Update: 2017-06-28

Points


1 1 106 982 005
2 1 054 350 030
3 916 458 243
4 901 570 818
5 770 511 615
296 084 players
Complete list

Military points built


1 1 093 612 745
2 1 083 623 071
3 996 900 754
4 991 752 740
5 918 501 963
262 451 players
Complete list

Economy points


1 699 336 083
2 663 314 541
3 642 866 366
4 579 258 919
5 564 723 805
284 740 players
Complete list

Military points destroyed


1 4 068 663 356
2 3 451 291 394
3 3 026 199 621
4 2 576 346 674
5 2 191 692 731
190 490 players
Complete list

Research points


1 276 007 310
2 255 378 395
3 210 413 428
4 180 166 881
5 167 926 906
239 875 players
Complete list

Honour points


1 81 712 407
2 72 280 763
3 49 366 166
4 43 353 898
5 28 869 414
289 263 players
Complete list

Military points


1 752 677 390
2 629 529 525
3 617 949 228
4 590 163 448
5 545 238 584
204 056 players
Complete list

Ships points


1 25 862 433
2 24 901 501
3 24 702 522
4 22 081 820
5 21 487 611
165 538 players
Complete list

Military points lost


1 1 291 927 023
2 1 157 792 953
3 996 519 514
4 746 340 148
5 533 129 897
226 784 players
Complete list


 
Worldwide Live
Top/Flop points


Time: 13:xx

+3 194 381ptUrsa
+1 605 654trPegasus
+1 243 950deVega
-1 048 465trPegasus
-696 351plMerkur
-662 737esDeimos

Time: 12:xx

+3 211 308frBetelgeuse
+2 569 046enQuantum
+2 457 185deDeimos
-16 259 634brYakini
-1 423 952enQuantum
-853 000usPegasus

Time: 11:xx

+2 798 887ptCapella
+1 866 205enQuantum
+1 605 654enQuantum
-16 385 699brYakini
-5 109 346plCygnus
-4 707 875usPegasus
Top/Flop economy


Time: 13:xx

+1 745 564esDeimos
+1 605 653trPegasus
+1 383 136esDeimos
-1 826 941trPegasus
-445 255esDeimos
-382 927trBetelgeuse

Time: 12:xx

+3 211 307frBetelgeuse
+2 569 046enQuantum
+2 457 185deDeimos
-10 285 373brYakini
-853 000usPegasus
-698 101enQuantum

Time: 11:xx

+2 798 887ptCapella
+1 866 065enQuantum
+1 605 653enQuantum
-4 859 873usPegasus
-548 368esQuantum
-522 919arKassiopeia
Top research


Time: 13:xx

+409 600trTaurus
+379 145trIzar
+262 144deIzar

Time: 12:xx

+379 145plSpica
+379 145mxAndromeda
+216 654ruKallisto

Time: 11:xx

+535 142trUniverse 1
+379 145trAndromeda
+294 912plIzar
Flop ships


Time: 13:xx

-32 798frKallisto
-29 593itNusakan
-18 264grPegasus

Time: 12:xx

-221 605brYakini
-116 864enQuantum
-62 663plUniverse 68

Time: 11:xx

-726 981brYakini
-726 981brYakini
-377 612plCygnus